Wijzigingen

Context

Wij verwachten een aanhoudende druk op de woningmarkt in 2023. De snelheid van uitgifte en de prijsontwikkelingen worden overigens wel beïnvloed door de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne en situatie in de bouw met schaarste aan menskracht en grondstoffen. De rente is weer iets toegenomen. Ook de vraag naar bedrijventerreinen is goed. Voor het A1 Bedrijvenpark bepalen ook de investeringen voor het westelijke deel (eventuele aankopen en infrastructurele werken) de planresultaten van de grondexploitaties. De prijsontwikkelingen zijn stevig.

In 2023 wordt de verkoop in de tweede fase van Steenbrugge voortgezet. Voor diverse inbreidingslocaties zoals van Heetenstraat, Wittenstein en het Sluiskwartier verwachten wij de verkoop in 2023 op te starten. De in 2022 opgestarte uitgifte van gronden in het westelijke deel van het A1 Bedrijvenpark worden in 2023 voortgezet.

Nieuwe ontwikkelingen in Schalkhaar (Hagenvoorde) en Okkenbroek worden voorbereid voor de ontwikkeling van woningbouw. In 2021 is op diverse gronden het voorkeursrecht gevestigd. In 2023 worden keuzes gemaakt over de ontwikkeling van de gronden in Wechelerhoek. Voor de gronden in Loo en Lettele is die keuze al gemaakt en worden de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van woningbouw voortgezet.

Naast de schaarste aan mensen en bouwmaterialen draagt ook de stikstofcrisis nog een steentje bij aan de onzekerheid in het mogelijke bouwtempo. Ook wordt gewezen op de technische mogelijkheden en voortgang van de energietransitie. Nieuwe vormen van energie zijn kostbaar en niet altijd tijdig voorhanden en de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet is overbelast. Dat vraagt bijvoorbeeld in de uitvoering van Tuinen van Zandweerd en het A1 Bedrijvenpark de nodige zorg.

Om een goede invulling te geven aan de controlerende rol van de raad, wordt de raad met een tussentijdse actualisatie van de grondexploitaties geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Deze tussentijdse actualisatie is middels de tweede kwartaalrapportage 2022 vastgesteld.

Ten opzichte van het Meerjarenperspectief Grondzaken 2022 (Jaarrekening 2021) zijn de resultaten van de grondexploitaties met €2,3 miljoen toegenomen. Voor de verlieslatende grondexploitaties is per 1-1-2021 een verliesvoorziening van €39,6 miljoen beschikbaar. Deze is aangevuld door de rente dotatie van €0,8 miljoen tot €40,4 miljoen. Daarna heeft er een onttrekking plaatsgevonden van €0,6 miljoen ten gunste van de algemene middelen. De verliesvoorziening heeft daarmee een saldo van 39,8 miljoen, conform de zomeractualisatie in het 2e kwartaal 2022. Het resultaat van de winstgevende grondexploitaties (voor winstneming) neemt toe van €8,2 tot €10,7 miljoen, een toename van €2,5 miljoen.

Het totale netto risicoprofiel van de grondexploitaties bedraagt €6,2 miljoen, waarvan ten laste van specifiek weerstandsvermogen €4,2 miljoen. Dat is een afname van €0,9 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2021.