Begrote lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 19.331

€ 434.408

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.680

€ 413.051

0,0 %

Kunst, cultuur en erfgoed zit in het DNA van Deventer. Deventer is een van de mooiste en oudste steden van Nederland, met een bruisende binnenstad en karakteristieke omliggende dorpen en platteland. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie. Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan onze identiteit en zijn van groot maatschappelijk en economisch belang. Het maakt Deventer een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken én te verblijven.

Creativiteit en scheppingskracht staat in Deventer hoog in het vaandel. Deventer heeft een rijk en groot cultureel aanbod. Enerzijds wordt dit aanbod bepaald door de historie, de vele organisaties en instellingen die Deventer rijk is. Denk aan de verscheidenheid aan activiteiten in, op en rond de verschillende podia, musea, festivals, monumenten, cultuurhuizen en wijkcentra van Deventer. Anderzijds door de actieve deelname van veel inwoners, als bezoeker, deelnemer, vrijwilliger of initiatiefnemer. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dit is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Maar ook aan de rijke historie van imposant cultureel erfgoed in binnenstad en buitengebied. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. Erfgoed is er niet alleen om te behouden, maar zeker ook om te benutten als decor en inspiratie voor culturele activiteiten. Zo krijgt de historie betekenis bij de vormgeving van de samenleving en kan iedereen in de publieke ruimte ervan genieten.   

Naast deze scheppende kant hebben kunst, cultuur en erfgoed ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van Deventer. De historische binnenstad met haar middeleeuws stratenpatroon trekt ieder jaar meer toeristen. De grote culturele evenementen brengen jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar Deventer. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen met een aantrekkelijke programmering, met name voor jongeren, maakt Deventer aantrekkelijk als vestigingsplaats. De culturele sector draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Creativiteit speelt bovendien een doorslaggevende rol bij het innovatief vermogen binnen bedrijven. 

Die brede inzet van kunst, cultuur en erfgoed voor onze gemeente heeft zich vertaald in een passende Cultuurvisie inclusief concreet Uitvoeringsprogramma Cultuur voor de komende jaren. Aan de hand van vijf culturele programmalijnen (te weten podiumkunsten & evenementen, educatie & participatie, erfgoed, taal, literatuur & media en beeldende kunst) werken we aan een vitaal cultureel leven.  Dit vraagt om breed toegankelijke voorzieningen op stedelijk niveau en in de wijken en kernen. Er is ruimte om te experimenteren of te groeien.  

Cultuur draagt dus bij aan de vorming van identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen aan. Hier werken we hard aan, met de partners in de stad, onze collega’s van economie, onderwijs, vastgoed, gebiedsontwikkeling en het maatschappelijk domein. 

In ons brede culturele aanbod komt een diverse groep aan cultuurliefhebbers samen. Van amateurkunstenaars, leden van zang-, muziek- en toneelverenigingen tot liefhebbers van arthouse films of experimenteel toneel. Door cultuur samen te beleven, raken mensen met elkaar verbonden. We vinden het belangrijk dat dit aanbod voor alle inwoners toegankelijk is en zien erop toe dat amateurs en jong talent voldoende aandacht krijgen, ook met het oog op het sociaal-maatschappelijk belang.   

De tijdelijke sluiting van de sector de afgelopen periode als gevolg van corona en het breed gevoelde gemis van activiteiten en programma, laten ons des te meer zien wat de waarde van het culturele veld is voor Deventer en haar omgeving. 

Meer informatie