Begrote lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 3.897

€ 434.408

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.374

€ 413.051

0,0 %

Een vitale, innovatieve en duurzame economie

In Deventer is het goed ondernemen. Bedrijven profiteren van de gunstige ligging en goede bereikbaarheid. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Wij willen deze publieke en private investeringen verder aanjagen, samen met onze partners binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Deze samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven heeft de afgelopen tijd zijn vruchten afgeworpen en ook deze collegeperiode zetten we daar volop op in.
Kern van het programma economie en internationaal beleid is dat we als gemeente investeren in randvoorwaarden om de economie te stimuleren en ontwikkelingen aanjagen door middel van inzet van onze capaciteit, netwerk, kennis en/of financiële middelen. We zien de Global Goals voor Sustainable Development van de Verenigde Naties daarbij als inspiratie om te streven naar een stabiele en duurzame economie.
In 2023 hebben we de opvolger van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 gefinaliseerd. Het document vormt een leidraad van economische thema’s waar we aan werken, gebaseerd op het collegeakkoord ‘Dichtbij, Betrokken & Bevlogen’. Aangezien externe ontwikkelingen (Corona, oorlog Oekraïne) hun weerslag hebben op onze lokale economie, heeft het document een dynamisch karakter waarin we voor de resultaten deels afhankelijk zijn van externe partners waarmee we samenwerken. Tegelijkertijd geeft het richting en focus aan onze inspanningen op de volgende onderwerpen:

Ruimte voor werken

We willen dat bestaande en nieuwe bedrijven voldoende en kwalitatief goede ruimte hebben en krijgen in onze gemeente. Samen met het DEP werken we aan toekomstbestendige bedrijventerreinen (TBBT) die klaar zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals goede bereikbaarheid en energietransitie. We kijken daarbij niet alleen naar nieuwe uitbreidingsruimte maar ook naar locaties die vrijkomen door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Ondernemers nemen hierin het voortouw en de overheid jaagt aan en faciliteert. Tot slot is de doorontwikkeling naar een duurzame binnenhaven met de realisatie van een containerterminal en een wachtplaatsvoorziening voor schepen van economisch belang voor de stad en regio.

Ondernemingsklimaat

In Deventer gaat economische ontwikkeling hand in hand met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Meer aandacht gaat uit naar duurzaam produceren en consumeren. Dat is noodzakelijk gezien de transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen en digitalisering, maar ook om innovatie te stimuleren en talent aan Deventer te binden. Daarom zetten we ons in om ondernemerschap te stimuleren dat een bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven, waarbij de Global Goals de stip op de horizon vormen. We doen dit door samen met stakeholders, en initiatieven elders, in kaart te brengen hoe we ondernemers en bedrijven het beste kunnen ondersteunen met dit type ondernemerschap. Daarnaast continueren we onze ondernemersdienstverlening in samenwerking met het Ondernemershuis, waarbij we ernaar streven opnieuw hoog op de ranglijst van MKB vriendelijkste gemeente te belanden. Tot slot werken we aan aantrekkelijke milieus voor werken, leren, innoveren en ontmoeten, of het nu is op het Gasfabriekterrein, Stadscampus de Kien of S/Park, samen met bedrijven en onderwijs.

Aantrekkelijk(e) stad en platteland

Samen met Stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we aan een binnenstad die transformeert naar een hart voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. We investeren  in de openbare ruimte, werken aan het tegengaan van leegstand , goede bereikbaarheid en voorzieningen, en een ruim cultureel aanbod. We onderhouden nauwe contacten met ondernemers in de horeca en detailhandel, zowel in de binnenstad, als de wijkwinkelcentra en de dorpen. De organisatie van de kermissen en de markten dragen bij aan een aantrekkelijke stad. Zo ook het Hanzejaar in 2023 dat voor extra reuring moet zorgen door een breed gedragen programmering, gecoördineerd door Deventer Marketing.
Met citymarketing positioneren we Deventer als authentieke, eigenwijze, vernieuwende Hanzestad. Het doel is om naast toeristen, ook bedrijvigheid en jong talent aan te trekken om onze groeiambitie en bijbehorende woningbouwopgave van Deventer te realiseren. Ten aanzien van recreatie en toerisme vormt de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie de basis waarbij we ons willen richten op de verbinding stad-platteland door onder andere het stimuleren van het leisure-aanbod op het grensvlak agrarisch/toeristisch toerisme, creëren arrangementen stad-buitengebied in samenwerking met Salland Marketing.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

Het Deventer bedrijfsleven genereert ruim 50.000 banen. Dit arbeidsaanbod groeit gemiddeld met 1% per jaar en mogelijk meer de komende jaren gezien de ambities van Deventer. Aangezien het arbeidsaanbod achter blijft bij deze vraag, zetten we ons in voor een goed functionerende arbeidsmarkt, opdat ieder talent mee kan doen, bedrijven kunnen bloeien en een betere match tussen vraag en aanbod ontstaat. Om meer samenhang en focus aanbrengen in het faciliteren van de toekomstige groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt, werken we samen met het DEP aan concrete doelen en projecten in een gezamenlijke Human Capital Agenda voor Deventer. Deze lokaal georiënteerde HCA geeft de ambitie voor Deventer weer inclusief een meerjarig uitvoeringsprogramma. We richten ons daarbij vooral op sectorale samenwerking en stimuleren dat bedrijfsleven in samenwerking met het onderwijs komt tot gezamenlijke actie-agenda's die bijdragen aan het vergroten van de beschikbaarheid van personeel voor groeisectoren zoals ICT, techniek en logistiek. Ook het versterken van de leercultuur binnen bedrijven en talentontwikkeling op het gebied van klimaat, digitalisering en gezondheid krijgen aandacht in de HCA.

Deventer internationale Hanzestad

Deventer is een open en internationale handelsstad. Het internationaal beleid verbindt de gemeente Deventer, lokale organisaties en bedrijven met de rest van de wereld. Veel Deventer ondernemers zijn internationaal georiënteerd, vanwege hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Ook hier bieden de Global Goals aanknopingspunten om nieuwe business en activiteiten van Deventer MKB’ers te stimuleren, bestaande initiatieven te ontwikkelen en activiteiten van Deventer organisaties te koppelen aan thematische gebieden waar groeipotentieel zit. Wij blijven de internationale handel en export vanuit Deventer verder bevorderen en onze stad profileren als vooruitstrevende Global Goals gemeente. In dat kader stimuleert de gemeente internationale maatschappelijke activiteiten. Dit omdat het internationaal beleid nauw verbonden is met de belangstelling en internationale activiteiten van diverse Deventer organisaties. Daarnaast worden bij alle internationaal georiënteerde activiteiten jongeren(organisaties) en onderwijsinstellingen betrokken.
De in 2021 vastgestelde ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026 biedt een stevig fundament om krachtig op de ingeslagen weg door te gaan.

Meer informatie