Samenvatting

Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

De uitgangspunten in het Treasurystatuut beperken de risico's. Zo worden enkel nieuwe langlopende leningen aangetrokken overeenkomstig de daadwerkelijke financieringsbehoefte, zoals die gedurende het jaar wordt gemonitord. De looptijd van deze leningen worden afgestemd zodanig dat het herfinancieringsrisico wordt gespreid. Tijdelijke tekorten in de beschikbare liquiditeit worden opgevangen via kasgeldleningen en de bestaande kredietlimiet op de rekening-courant.

Daarbij wordt het risico beperkt door deze financieringsvorm niet te gebruiken voor structurele financieringsbehoeften, conform de kasgeldlimiet.
Het aantrekken van nieuwe leningen kan op ieder moment plaatsvinden voor zover dit nodig is om voldoende beschikbare liquide middelen te kunnen waarborgen, met inachtneming van de bevoegdheden uit het Treasurystatuut.

Jaarlijks wordt als onderdeel van het Treasuryplan een doorvertaling gemaakt van de meerjarenbegroting naar de financieringsbehoefte. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze inschatting gedurende het jaar kan worden bijgesteld op basis van tussentijdse begrotingswijzigingen, investeringsplanningen en overige relevante ontwikkelingen.

De gemeente Deventer hanteert het principe van integrale financiering, waarbij de rentelasten voor de leningen intern worden doorbelast aan de vaste activa. Het omslagrente percentage hiervoor bedraagt in 2023 2,3%. De rente voor de grondexploitatie kent een andere berekeningswijze en bedraagt in 2023 2,61%. Vanwege de stijgende marktrente en het aflopen van een aantal oudere leningen met een relatief hoge rente, is de verwachting dat de rentekosten de komende jaren weer gaan stijgen.