Begrote lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 46.386

€ 434.408

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 4.424

€ 413.051

0,0 %

Verbindend kader

Met het Verbindend Kader Sociaal Domein hebben we de afgelopen jaren samenhang en verbinding gebracht in de ambities en doelstellingen in het sociaal domein. Een integrale benadering is van belang om slagkracht te realiseren op de snijvlakken van de diverse programma’s en de overstijgende thema’s. Deze koers zetten we de komende jaren voort. Deventer investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en ertoe doet. We bouwen verder aan de sociale infrastructuur om ervoor te zorgen dat onze inwoners volwaardig mee kunnen doen, waar nodig bieden we passende ondersteuning naar zorg en werk, stimuleren we inwoners om elkaar te ondersteunen en zich in te zetten voor hun omgeving en bieden we inwoners gelijke kansen.

We zetten ons de komende jaren in op een aantal verbindende ambities in het sociaal domein:

  • Via het wijk- en dorpsgericht werken versterken we de sociale infrastructuur dichtbij, zodat alle inwoners mee kunnen doen, waarbij de eigen kracht van inwoners en de dragende kracht van de samenleving centraal staat;
  • We versterken onze inzet op preventie, vroegsignalering en verbetering van leefstijl;
  • We zorgen ervoor dat alle kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen in onze wijken en dorpen;
  • We investeren in innovatieve, integrale en toekomstbestendige dienstverlening op het gebied van bestaanszekerheid, passende ondersteuning en activering naar werk;
  • We vernieuwen door partnerschappen te sluiten met maatschappelijke partners en inwoners.

Meer informatie