Begrote lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 7.843

€ 434.408

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 5.000

€ 413.051

0,0 %

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). Steeds belangrijker onderdeel is het verzorgen van de kaders en uitgangspunten voor integrale gebiedsontwikkelingen die veelal samen met marktpartijen worden opgepakt.

Deventer heeft al enkele jaren geleden de oorspronkelijke uitgangspunten van de komende Omgevingswet omarmd. Dat heeft geleid tot een in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: Deventer, stad en dorpen. Bovendien hebben we een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. Deventer erkent door haar manier van werken dat we het als overheid niet alleen kunnen. Voor onze grote ambitie hebben we de samenleving nodig. De samenleving is voornamelijk als eerste aan zet, en komt met ideeën en initiatieven. Deventer is trots op zijn gemeente, zowel stad als landelijk gebied. De grote kwaliteit is tot stand gekomen samen met de mensen die er wonen, werken en verblijven. Dat koesteren we en willen we doorontwikkelen. De Deventer kwaliteiten en karakteristiek, het DNA, zijn daartoe randvoorwaardelijk. De gemeente geeft vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities en een set spelregels mee overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbenden worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren.  Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc.

Meer informatie